Czy na terenie prywatnej posesji można palić ognisko ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności: 

  • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5), 
  • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6) 
  • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3), 
  • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1). 
W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie art. 13 ust. 1 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wyłączenia od tej reguły stanowią ustępy 2, 2a, 2 b oraz 3 ww. artykułu. Zgodnie z art. 13 ust. 3 dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas grillowania na balkonach i tarasach

Aktualne przepisy przeciwpożarowe, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), nie zawierają jednoznacznych regulacji dotyczącej zakazu użytkowania grillów na balkonach i tarasach budynków.

Tym niemniej, jak potwierdzają znane Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przypadki, używanie na balkonach, tarasach i loggiach grillów z otwartym paleniskiem stwarza zagrożenie pożarowe zarówno w bezpośrednim miejscu ich stosowania, jak i w lokalach (balkonach) sąsiednich.
Wśród możliwych scenariuszy powstania zagrożenia pożarowego należy wymienić w szczególności:
• objęcie zasięgiem płomienia palnych elementów znajdujących się na balkonie, tarasie lub loggi, w tym palnych okładzin zewnętrznych,
• zapalenie się ww. elementów od rozgrzanych węgli, także w wyniku upadku na balkony (tarasy) zlokalizowane poniżej miejsca rozpalania omawianych urządzeń.

W związku z powyższym, eliminowanie ewentualnych zagrożeń pożarowych wynikających z użytkowania urządzeń do pieczenia (grill, rożen) powinno być realizowane na podstawie obowiązujących ogólnych przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów prawa miejscowego, określonych np. przez zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Do ogólnych przepisów przeciwpożarowych w rozpatrywanym zakresie należy zaliczyć w szczególności:
• § 4 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zgodnie z którym zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
• § 4 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zabraniający przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100oC).
• § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zgodnie z którym materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
Wyjaśnia się przy tym, że w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., materiałami niebezpiecznymi pożarowo są m. in. gazy palne oraz ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC), jak również materiały inne, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.
Do materiałów takich zaliczają się również np.: powszechnie stosowane podczas grillowania wszelkiego rodzaju podpałki, a także gaz propan lub propan-butan, w butlach.

Zatem kwestia dotycząca prowadzenia grillowania na balkonach i tarasach, także grillem elektrycznym, jest uwarunkowana ww. ograniczeniami. Można więc przyjąć, że w świetle obowiązującego prawa dozwolone jest użytkowanie grilli elektrycznych na balkonach i tarasach, pod warunkiem zapewnienia wymaganych odległości tych urządzeń od materiałów palnych, a także elementów wystroju i wyposażenia wnętrz wykonanych z materiałów palnych oraz niedopuszczenia do powstania płomienia, umożliwiającego zapalenie się tych materiałów, jak również lokali (balkonów) sąsiednich.

Należy dodać, że eksploatacja w niewłaściwy sposób urządzeń energetycznych lub cieplnych (w tym grillów) albo pozostawienia ich w stanie mogącym spowodować pożar – może podlegać karze grzywny albo karze nagany, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 kodeksu wykroczeń ( Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275). Przepis ten dopuszcza również w przypadku dalece nieodpowiedzialnego zachowania osoby stwarzającej zagrożenie pożarowe, nałożenie kary aresztu.

Ponadto, w przypadku spowodowania pożaru, sprawca ponosi odpowiedzialność na mocy art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

 

ŹRÓDŁO: http://www.straz.gov.pl


LEPIEJ CHRONIĆ NIŻ GASIĆ !!!