OFERTA

 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Szkolenia z zakresu: bhp, ppoż. oraz medyczne
 • Hydranty - badanie ciśnienia i wydajności
 • Gaśnice - przegląd, konserwacja, naprawa
 • Kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Ekspertyzy techniczne budynków
 • Opinie, rzeczoznawstwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Plany ewakuacyjne
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego oraz znaków bezpieczeństwa
 • Stały nadzór w obiektach z zakresu ochrony przeciwpożarowej– inspektor ppoż.
 • Nadzór nad realizacją warunków ochrony ppoż. w trakcie budowy
 • Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

INSTRUKACJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowega jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3,

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;

3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.


Część grafikczna Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


HYDRANTY - BADANIE CIŚNIENIA I WYDAJNOŚĆI

Urządzenia przeciwpożarowe w tym hydranty, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.Hydrant wewnętrzny Oznaczenie hydrantu


GAŚNICE - PRZEGLĄD, KONSERWACJA, NAPRAWA

Gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: 

 • A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
 • B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
 • C - gazów;
 • D - metali;
 • F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
 • na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

Gaśnice przenośne Oznaczenie gaśnicy


OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem. Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem

W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

 


Część graficzna Ocena Zagrożenia Wybuchem

LEPIEJ CHRONIĆ NIŻ GASIĆ !!!